Hara Thada Vastra Avam Hari Paag Avam Pichoda Avam Gaadi Bhi Hari, Karn Phool Hara Avam Shree Mastak Par Suneri Hari Aamli Va Mor Shikha Avam Sabhi Aavaran Panna Ke Avam Do Maala Ek Safed Ek Hari