Laal Thada Vastra, Kesari Khoontdar Vaagha Pajama Paag, Pannai Moje, Kaano Mein Teen Gutti, Shri Mastak Par Sone Moti Ki Kilangi Upar Katra, Aavaran Bhari Sone Moti Panna Neelam Ke, Maala Ek Peeli Va Gulab Ki.