Suthiya Pichoda Aur Paag, Chandan Ki Choli, Shri Mastak Par Kali Ki Kilangi, Aavaran Sabhi Kali Ke, Maala Kali Ki, Ek Maala Peeli.