Badami Dhoti Va Paag Ruperi Kinari Ki Va Angocha, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Kali Ki Chandrika, Aavaran Moti Sone Panna Ke, Maala Ek Hari Va Ek Hari.