Vaidik Shanti Mantra.

  Om Purnamad: Purnamidam Purnat Purnmudachyte |

  Purnasya Purnmaday Purnmevavashishyate ||

  Om Shanti : Shanti : Shanti :                      [ shulka Yajurved ]