Shree Krushnashray:

Sarv margeshu nashteshu, kalau ch khal dharmini

pakhand prachure loke , Krushna ev gatrimama ||1||

mlechakranteshu desheshu, paapaiknilyeshu ch

satpida vyagra lokeshu , Krushna ev gatrimama ||2||

Gangadi tirth varyeshu , dushtaraivavrutshvhi

tirohitadhidaiveshu , Krushna ev gatirmama ||3||

ahankaar vimudheshu, satsu paapanuvartishu

laabh poojarth yatneshu , Krushna ev gatirmama ||4||

aparigyan nashteshu, mantreshv vrat yogishu

tirohitarth deveshu, Krushna ev gatirmama ||5||

nanavad vineshteshu, sarv karm vrtadishu

paakhandaik pprayatneshu,Krushna ev gatirmama ||6||

Ajamilaadi doshanam,nashkonubhave sthite:

gyapitakhil mahatmaya:Krushna ev gatirmama ||7||

prakrutah sakala deva – ganitanandkam bruhat

purnanand Haristasmat, Krushna ev gatirmama ||8||

vivek dhairy bhaktyadi – rahitasya visheshtah:

paapskatasya deenasy,Krushna ev gatirmama ||9||

sarv samarth sahitah:, sarvtraivakhilarthkrut

sharansth samuddharam, Krushna ev gatir mama ||10||

Krushnashrymidam strotram yah: pathet Krushna sannidau

tasyashryo bhavet Krushna,iti shree Vallabhoabravit ||11||

|| iti shree Vallabhacharya – virachitam KRUSHNASHYA strotram sampoornam ||