Shree Bilvashtakam

Tridalam trigunakaram trinetram ch triayudham
Trijanam paapsanhaarmek billvm shivarpanam || 1 ||

Trishakae: bilv patrench hychhidrae: komalae: shubhae:
Shivpujam karishyami hyekbillvm shivarpanam || 2 ||

Akhand bilvpatren pujite nandikeshvaram
Shuddhyati sarvpaapebhyo hyekbillvm shivarpanam || 3 ||

Shaligram shilamekam vipranam jaatuarpyet
Somyagy mahapunymeka billvm shivarpanam || 4 ||

Dantikoti sahastrani vajpayshatani ch
koti kanya mahadanmekbillv shivarpanam || 5 ||

Laxmya: stanat uttpannam mahadev ch priyam
Bilvraksham pyachhami hyekbillv shivarpanam || 6 ||

Darshanam billvrakshsya sparshnam paapnashnam
Aghor paapsanhaarmek billv shivarpanam || 7 ||

Moolto bhrahmroopay, madhyato vishnuroopino
Agratah:shivroopay,hyekbillv shivarpanam || 8 ||

Billvashtakamidam punyam yah: pathat shiv sannidhau
Sarvpaapvinirmukta: shivlokmavapnuyaat || 9 ||