Shree Bhishma Stuti.

Shree Bhishma uvaach –

Iti matirupkalpita viturshna

bhagvati saatvatpungave vibhumni |

svasukhmupagate kvachidhartum

prakrutimupeyushi yadbhavpravah: ||1||

tribhuvankamanam tamalvarnam

ravikargaurvarambaram dadhane |

vapuralak kulavrutannabjam

vijaysakhe ratirastu meanvadhya ||2||

yudhi turgarjevidhumravishvak-

kachalulatishramvarylankrutasye |

mam nishitsharairvibhidhymaan

tvayi vilastkavcheastu krushna atma ||3||

sapadi sakhivacho nishamya madhye

nijparyorbalayo ratham niveshya|

sthitivati par sainikaayurakshanaa

hrutvati parthsakhe ratirmastu ||4||

vyavahitprutnamukham nirikshya

swajanvadhaddhimukhasya doshbuddhya |

kumatimahadatmvidhya ya:

charanrati; parmasya tasya meastu||5||

swanigam mapahay matpratigyam

rutmadhikartumvpluto rathasth : |

Dhrutrathcharnoabhyayachchldagu:

Hariravi hantumibham gatotriya:||6||

shitvishikhhato vishirndansha:

kshatjapriplut atataayino me |

prasamabhambhisasaar madhavdhartham

sa bhavtu me bhagvan gatirmukundah: ||7||

vijyarathkutumbha aatattotre

dhruthayrshmini tachriyekshnaniye |

bhagvati ratirastu me mumursho :

yamih nirikshya hataa gataa; sarupam ||8||

lalitgativilaasvalguhaas –

pranaynirikshankalpitorumanah 😐

krutmanukrutvatya unmanandha:

prakrutimagan kil yasya gopvadhavh:||9||

munigannrupvaryasankulentah:

sadasi yudhishthir raajsuy eshaam

aharnamupped iksharniyo

mum drushigochar esh aaviratma ||10||

tamimmahamajam sharirbhajam

hrudi hrudi dhishthitmatmakalpitanam

pratidhrushmiv naikdharkamekam

samadhigatosmi vidhootbhedmoha: ||11||