Neelambuj -Shyamal.

 

Jai shree Krushna, Pujya Rushivar says, by reciting this stuti, the falshruti is as of reciting the complete Ramayan.

Neelambuj Shyamal komalangam |

Sita samaropit vaambhagam ||

paanau mahasayak chaaruchapam |

namami Raamam Raghuvanshnatham ||