Mukam Karoti Vachalam

Mukam karoti vachalam pangu langhyate girim |

yatkrupa tamham vande ParmanandMadhavam ||