Chidanand Roop Shivoham Shivoham

Manobudhhi ahankar Chitta ninaham
Nacha Shotra jive nacha ghrana Netre
Nacha Vyoma Bhoomir na tejo na vayu
Chidananda rupas Shivoham Shivoham -1

Nacha prana sandhno na ve manchtauh
na va saptadhatur na va panchakoshah
na vak panipadau na chopastha payu
chidananda rupas Shivoham Shivoham -2

Na me dwesh ragau na me loobha mohau
mado naiva me naiva matsaryabhvah
na dharmo na chartho na kamo na mokshah
Chidananda rupas Shivoham Shivoham -3

Na punyam na paapam na Saukhyam na dukham
na mantro na tirtho na veda na yagna
aham Bhojanam naiv bhojam na bhokta
Chidananda rupas Shivoham Shivoham -4

na me mrutu Shanka Na me Jatibheda
Pita naiva me naiva mata na Janma
na bhandu na mitra gurur naiva shishya
Chidananda rupas Shivoham Shivoham -5

Aham Nirvikalpo Nirakar rupo
Vibhurvyapa sarvatra sarvendriyani
Sada me samatvam na muktir na bhandha
Chidananda rupas Shivoham Shivoham -6