Chatushloki – Mahaprabhuji.

Sarvada sarvbhaven , bhajneeyo vrjadeep:

svasyaymev dharmohi, nanya: kavapi kadachan ||1||

evam sada sm kartavyam, svaymev karishyati

prabhu: sarvsamarthohi, tato nishchintatam vrajet ||2||

yadi shree Gokuladhisho,gruta: sarvatmna hrudi

tatah: kimparam bhruhi, laukikairvaidikairapi ||3||

atah: sarvatmana shashvad – Gokuleshvar paadyoh:

smaranam bhajanam yaapi, n tyajaymiti me mati ||4||

|| iti shrimad Vallabhacharya – virachita chatu: shloki ||