Aashray Padh.

 

SURDASJI NU AASHRAY PADH.

Bharoso dradh in charnan kero bharoso dradh in charnan kero,

Shree Vallabh nakhchandra chata bin sab jag maahi andhero,

Bharoso……..

sadhan aur nahi ya kali me jaso hot nebero,

Sur kaha kahai dvividh andharo bina mol ko chero ,

Bharoso………