Halka Gulabi Aadband Va Paag Ruperi Kinari Ke, Kaan Mein Gutti, Shri Mastak Par Gulabi Kilangi, Aavaran Sone Aur Moti Ke, Maala Teen, Ek Kamal Ki, Ek Safed Va Ek Peeli.