Safed Aadband Aur Safed Feta Ruperi Kinari Ka, Karn Phool Avam Shree Mastak Par Suneri Va Moti Ka Katra, Aur Sone Va Moti Ke Aavaran, Evam Char Maala Safed Va Gulab Ki.