Nimbu Rang Ka Thada Vastra, Megh Shyam Suneri Chape Ka Khontdaar Vaagha Pajama, Laal Moje Va Suneri Jari Ki Paag, Kano Mein Matsyakrut Kundal, Shri Mastak Par Mor Shikha, Aavaran Halka Sone Moti Ka, Maala Ek Safed.