Safed Thada Vastra, Khasni Gherdar Vaagha Paag, Ghera Laal, Sunheri Jari Ki Fatvi Va Moje SUnheri Kinari, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Sone Moti Ka Katara Va Kilangi, Aavaran Halka Sone Moti Panna Ke, Maala Ek Laal.