Safed Thada Vastra Va Kesari Dhoti Angocha Va Kule Ruperi Kinari Ke, Shri Mastak Par Teen Morpankh Ki Chandrika Matsyakrut Kundal Avem Aavaran Jyada Moti Ke Avam Maala Ek Peeli