Hara Thada Vastra Va Laal Pichoda Va Paag Avam Kesari Angocha Ruperi Kinari Ka, Avam Karnaphool Teen Avam Shri Mastak Par Kaala Moti Ka Katara Avam Aavaran Moti Ke Suneri, Maala Ek Safed.