Nimbu Rang Ka Thada Vastra Avam Laal Pichoda, Paag Suneri Kinari Ka, Karnphool Avam Shri Mastak Par Mor Shikha Avam Aavaran Sabhi Moti Ke Avam Maala Do Safed