Safed Thada Vastra, Kesari Gherdar Vaagha Pajama Paag, Baingani Moje Va Choli, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Sone Ka Katara, Aavaran Sone Va Moti Ke, Maala Ek Safed Va Ek Gulab Ki.