Pannai Thada Vastra, Safed Khoontdar Vaagha Pajama Butti Ka Laal Moje Va Fenta Suneri Jari Ka, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Kale Kapde Va Moti Ki Mor Shikha Va Sone Moti Ki Gwal Paag Ki Jod, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Do Safed Va Ek Peeli.