Peeli Dhoti Aur Paag, Shree Mastak Par Gulabi Kilangi, Sone Moti Panna Ke Aavaran, Char Maala, Do Safed Aur Do Safed Gulabi Ki.