Leela Thada Vastra Aur Hara Pichoda Ruperi Kinari Ka Avam Hari Paag Avam Karn Phool, Shree Mastak Par Suneri Va Meena Ka Katara Avam Sone Aavaran Jyada Avam Do Maala Hari