Sua Pankhi Thada Vastra Ruperi Jari Ka Gherdar Vagha Pajama Paag, Kaano Mein Karnphool, Shri Mastak Par Ruperi Va Moti Ki Mor Shikha, Aavaran Bhari Panna Sone Ke, Maala Ek Laal