Pannai Thada Vastra Kesari Choli, Safed Gherdar Vaagha Pajama Paag, Kesari Pataka, Kaano Mein Gutti, Shri Mastak Par Sone Moti Ki Double Kilangi, Aavaran Sone Moti Panna Ke, Maala Do Ek Safed Va Dusari Gulab Ki.