Meghshyam Thada Vastra Avam Peela Lal Lehariya Ka Pichoda Avam Kule Ruperi Kinari Ke, Do Do Karn phool Avam Shri Mastak Par Suneri Gwal Paag Avam Aavaran Suneri Va Moti Ke, Maala Ek Safed.