जमुना जमुना नाम भजो ||
हरखत करो आराधन इनको ओरको पंथ तजो ||१||

देहें सकल पदारथ तुमकों इनके नाम रजो ||
व्रजपति की अतिही पियारी ताते सकल सिंगार सजो ||२||